TRANSPARÈNCIA

L'Agrupament utilitza els documents detallats a continuació per tal de bastir la seva estratègia educativa. 

Amb les breus descripcions de cadascún d'ells, també us podeu descarregar el Projecte Educatiu de Centre i els Estatuts. 

Tanmateix, si voleu consultar la resta de documents, podeu enviar-nos el formulari següent i us els farem arribar. 

Pla Anual de Desenvolupament (PAD)

En aquest document es recull el detall dels objectius anuals establerts pel Consell d’Agrupament. El PAD es reescriu anualment a principi de curs.

Pressupost i balanç

En el pressupost es detallen les previsions econòmiques de cada any natural de l’Agrupament. En el balanç es van actualitzant segons la realitat de l’entitat.

Memòria anual de Desenvolupament (MAD)

Aquest document recull les valoracions dels objectius plantejades al PAD. S’elabora, al finalitzar el curs.

 Pla Estratègic Triennal

En aquest document s’estableixen els objectius a tres anys vista.

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

En aquest document s’explica més detingudament la història i vida de l’agrupament, així com l’ideari que regeix la organització.

Estatuts

En aquest document jurídic es detallen les bases del funcionament de l’Agrupament.

Educant en la llibertat de l'escoltisme des de 1990.

Membres d'Acció Escolta de Catalunya i la Xemeneia, Coordinadora d'entitats Juvenils del Poblenou.

ADREÇA

Carrer de Pallars 272, baixos 2a

08005 - Barcelona

Dissabtes de 17h a 20h

rakxa@accioescolta.org

© Copyright 2018 RAKXA | Agrupament Escolta Rakxa